دبستان دخترانه هدی

دبستان دخترانه هدی

دبستان هدی

مجتمع آموزشی هدی مقطع ابتدایی

. انتهای اتوبان ستاری، میدان دانشگاه

. اجرای سطح یک دوره خلاقیت مهارت نیکزی

. ۴ بار اجرا در پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی