سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان

فعالیت در استان سیستان و بلوچستان از سال ۱۳۹۳ آغاز گردید و مساعدت آموزش و پرورش در این زمینه ، موجبات همکاری گسترده را فراهم نمود.

فعالیت های سال ۱۳۹۳

فعالیت های سال ۱۳۹۳ در ۳ فاز انجام شد.

۱- کاگاه بازی ویژه مدارس در ۲ سانس صبح و بعد از ظهر

۲- کارگاه آموزش مربیان

۳- کارگاه خلاقیت کودکان

فعالیت های سال ۱۳۹۴

اجرای کارگاه های نرمک، ملکه رنگ ها و کوچک جنگل  بدون حضور مربی از تهران توسط معلمان آموزش دیده بومی