مجتمع بام ایلام

مجتمع بام ایلام

نیک زی در ایلام

مجتمع بام إیلام ( دبستان دخترانه و دبستان پسرانه)

اجرای دوره های سطح یک نیک زی به صورت هفتگی

آموزش ١١ نفر از مربیان مجتمع در محل دبستان در ایلام

به همراه اجرا براى دانش آموزان کلاس چهارم هر دو دبستان