مرکز اسلامی هامبورگ

مرکز اسلامی هامبورگ

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

به روز بودن تکنیک های بکار رفته در محصولات تولیدی و همچنین وجود محتوای اصیل در پایه ریزی و طراحی آن سبب شده تا مراکز اسلامی خارج از کشور نیز میزبان پروژه ها و دستاوردهای مناسبتی گروه کودک باشند.

مرکز اسلامى هامبورگ
٢٠١٧مارس
مراسم جشن فرشتگان (جشن عبادت)
با حضور کودکانى از ملیت هاى مختلف

محتواى پروژه: شناخت نبوت