برنج ایرانی

مشخصات عمومی محصول

  • گروه سنی: ششم ابتدایی
  • مدت زمان اجرا: دو کارگاه ۹۰ دقیقه ای
  • تعداد مربیان حین اجرا: ۱ الی ۲ مربی
  • محل مناسب اجرا: کارگاه/ کلاس درس (دارای سه میز بزرگ)
  • تعداد بازیکنان: ۱۸ دانش آموز، سه گروه شش نفره
  • جشنواره بین مدارس: فرزندان ایران
  • ارتباط موضوعی : تاریخ

 

سناریو محصول

معلم تصاویر واقعیِ اشخاص تاثیرگذارِ مشروطه را در کلاس آویزان می کند. هنگام داستانگویی در کنار هر کدام از شخصیت ها قرار می گیرد و داستان مشروطه را از زبان خود برای دانشآموزانش تعریف می کند. کلاس که به گروه های شش نفره تقسیم شد، به هر گروه مقوای شخصیت های گرافیکی شده را تحویل می دهد و از گروه ها می خواهد، بوسیله قیچی شخصیت ها و اتفاقات مهم مشروطه را دور بُری کنند. توزیع زمین بازی سال ۱۲۸۵ ، کلاس را به عهد قاجار می برد. گروه ها با داشتنِ خیمه های بر پاشده در باغ سفارت انگلستان، گونی های کوچک برنج، دیگچه، سیخ های کباب، قلیان و … شروع به بازسازی تاریخ می کنند. پس از این مرحله، نوبت معلم است تا از روی کتابِ “برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی” داستان نهضت مشروطه را برای گروه ها، بازخوانی کند، با گوش دادن فعال، نقائص مشخص شده و برای آخرین مرتبه، هر گروه ده دقیقه زمان در اختیار دارد که به درستی حوادث را پشت سر هم قرار دهد. دریافت نشان عدالتخواهی پس از پایان بازسازی صحیحِ تاریخ، خاطره ای به یادماندنی برای دانش آموزان خواهد بود.

 

اهداف تربیتی

افزایش دانش و بینش در حوزه تاریخ معاصر، افزایش قدرت اعتماد به نفس، مهارت تحلیل مسئله، قدرت استدلال، شرکت در مباحثه گروهی و ابراز نظر، تحلیل و قضاوت آراء و نظرات، فرضیه سازی، گوش کردن فعال، گفتگو و تبادل نظر، سوال کردن، مخالفت  سالم و موثر ، پذیرش و ایفای نقش، پردازش توالی حوادث