ورکشاپ ویژه خانواده ها

ورکشاپ ویژه خانواده ها

برگزارى کارگاه هاى تربیتى آموزشى براى فرزندان خانواده هاى علاقمند و پویا، بخش دیگرى از فعالیت ها و خدمات گروه کودک نیکزى میباشد.

این کارگاه ها بصورت هفتگى و ثابت در منطقه قیطریه و بنا به تقاضاى خانواده هاى علاقمند، در مناطق مختلف برگزار مى شود.